Home

ถามตอบปัญหา ICT การเรียนออนไลน์
Google Meet ผ่าน Classroom
รหัสเข้าห้องเรียน : rvqba2c

นักเรียนที่ติดค้างแก้ไขผลการเรียน กับครูจรูญ ทุกระดับชั้น
ติดต่อขอแก้ไขได้ไม่ต้องรอประกาศจากงานวัดผล
โดยส่งข้อความไปที่กล่องข้อความใน facebook
เพื่อแจ้งว่าต้องการแก้ไขรายวิชา ระดับชั้น ปีการศึกษาใด
เนื่องจากใกล้สิ้นปีการศึกษาแล้ว ยังมีนักเรียนติดค้างจำนวนมาก
11 มี.ค.64

งานทุกวิชาของครูที่มอบหมายก่อนสอบกลางภาค 2/2562
ส่งภายใน 31 ธันวาคม 2562 เวลา 23.59 น.

นักเรียนที่ติดค้าง รายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2562 ติดต่อขอสอบซ่อมทางกล่องข้อความใน facebook ส่วนตัวของครูเท่านั้น!!! งานชื้นใดที่ยังไม่ได้ทำส่ง ให้นำมาส่งหลังติดต่อขอสอบแล้ว ส่วนผู้ติด "ร" เพราะขาดสอบ ต้องมาสอบที่ห้อง COM2 ด้วย

กรุณา Scan เพื่อส่งงาน หรือติดต่อขอสอบซ่อม ลาป่วย ลากิจ ถามปัญหาคอมพิวเตอร์
ทาง Facebook ส่วนตัวของครู ไม่ใช่ Fanpage

งานที่รับผิดชอบ

ทุกอย่างที่เสียบปลั๊ก

ICT23102

ปฏิบัติการสอน รายวิชา ง23102 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสารสนเทศ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ICT30205

ปฏิบัติการสอน รายวิชา ง30205 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 งานที่มอบหมายตลอดภาคเรียนที่ 1/2561  งานเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับครูผู้สอน รายชื่อนักเรียนที่ต้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

SCI30295

ปฏิบัติการสอน รายวิชา ว30295 ชื่อวิชา E-Business ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

SCI21104

ปฏิบัติการสอน รายวิชา ว21104 ชื่อวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ICT30207

ปฏิบัติการสอน รายวิชา ง30207 ชื่อวิชา การจัดการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | ตัวอย่าง (ใบงาน 1.4 การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์)

ICTXXXX

ปฏิบัติการสอน รายวิชา วxxxx ชื่อวิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Activities

ปฏิบัติการสอน รายวิชา กิจกรรมชุมนุม ชื่อชุมนุมดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ความเชี่ยวชาญ

เรามีทักษะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในหลายสาขาวิชา

Electronics • Computer
Networking • Programming • Plaining
QA • Social network • New Media
Online Marketing • Block-chain • Bit-coins
G Suite for Education • Collaborative Learning

ติดต่อเรา

0-22820025 ต่อ 123