งานเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายวิชา

ให้ตอบคำถามต่อไปนี้ มาเป็นข้อๆ ไม่ต้องลอกโจทย์ ส่งภายใน 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.โดยส่งข้อความมาที่เฟสบุ๊คของครู http://www.facebook.com/magamura
1. เมื่อนักเรียนศึกษาวิชา…(ชื่อวิชาที่เรียนกับครูจรูญ ในภาคเรียนที่ 2/2562) จบแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร (ตอบมาอย่างน้อย 5 ข้อ)
2. นักเรียน คิดว่า เรียนวิชา… (ชื่อวิชา) กับ ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ ในภาคเรียนที่ 2/2562 แล้วรู้สึกอย่างไร มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง จงอธิบายให้ความเห็น ด้วยถ้อยคำสุภาพ
2.1 ชม
2.2 ติ
2.3 ข้อเสนอแนะ
2.4 หลังเรียนจบแล้วจะลบครูจากรายชื่อเพื่อน ใน facebook หรือไม่ เพราะเหตุใด
3. อย่าลืมระบุ ชื่อ ชั้น เลขที่ มาด้วยทุกครั้ง
4. มีอะไรอยากจะบอก สารภาพ ขอคะแนน ให้บอกเพื่มเติมได้พร้อมงานในข้อ 2