สื่อการสอน รายวิชา ง30207 การจัดการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
โปรแกรมจำลองการประกอบชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์
(Browser ต้องรองรับ Adobe Flash Player Chrome 62 และ Firefox ที่ต่ำกว่า 57)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556-2562
ผู้สอน นายจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์
งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ


bnlogo
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2282-0025 ต่อ 130 โทรสาร 0-2280-0564
© 2000-2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ (BNNet NOC) Email : webmaster แ อ ต bn.ac.th
     ขับเคลื่อนด้วย Naka web v.12.0